Installation view Recursive Distance. Three channel video + 1 print

Rekursivt Avstånd

 

Intro in English >>>

Title: Rekursivt avstånd/Recursive distance
Media: 3 kanaler video, samt fotografi (installation)
Längd: 16:16 min
Format: Pro Res 1920×1080
Produktions år: 2015
Språk: Svenska
Invigning av 4 olika utställningar: kl 12.00 den 13 juni på Luleå konsthall, Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, 971 79 Luleå,

Det avlägsna, det fjärran, det ogripbara kan te sig främmande. I verket Rekursivt avstånd arbetar Hallberg med att frambringa ett rum där arkiv, nyhetsbilder och personliga berättelser skapar en ingång till bron mellan motstånd och existentiella frågor.

Rekursivt avstånd tar Hallberg avstamp i historiska nedslag bland dem en direktaktion, den så kallade inringningen till försäkringskassan som skedde 1979 bland HBTQ personer i Sverige. Det är fyra narrativ som vävs samman. Det sjukdomstillstånd som inrapporterades var homosexualitet.  Det var en subversiv handling för att påpeka dess ohållbart genom att gå med systemet.  Form- och innehållsmässigt skapar verket en rymd för 70-tals estetiken med “det personliga som politiskt”. Samtidigt påvisar det det metodiska och uthålliga arbetet kring den avskrivning från sjukdomsförteckningen ”mental rubbning/homosexualitet” 302,00.

Rekursivt avstånd är den avslutande serien i Tystandens typologier, ett projekt som tar tag i så kallade tysta diskurser. Dessa ger genom sina samtidiga förekomster, en ontologisk klangrymd som projektet genomlyser utifrån en intersektionell maktanalys. Projektet bärs av ett kritiskt förhållningssätt där sociala villkor och konstruktioner av identiteter ses som intimt förknippade med politiska maktordningar. Hallbergs arbeten har en dokumentär rymd där hon genom konsten konstruerar plattformar, en slags mikroverkligheter, för besökaren att förhålla sig till där ingången går via sinnesintryck och genom detta skapas gestaltningar av arkiv, traumatiska tillstånd etc inom det delade samhället.

Citerade arbeten från arkiv omfattar: UR/SVT, RFSL, GayRadio, Försäkringskassan, Patientregistret & Socialstyrelsen,  W-Madison Archives och Kungliga Biblioteket,  CC0  licenser i bilddatabaser.

Varmt tack till de medverkande Eva Bohlin, Mats Matsson & Stig-Åke Petersson.

Tack även till följande personer för researchsamtal:
Eva-Lisa Bengtsson, och fotografi
Barbro Westerholm
 Eva-Lo Ighe
Stig-Åke Petersson

Speciellt tack till Barbara Hammer för sekvens ur Superdyke meets Madame X.
Samt Ulla Manns.

 

Tystandens Typlogoier  (2014-15) består även av:
Utpost >>>
Mellan mig och dig >>>
Reminicence >>>
Ackumulation >>>

Recursive Distance
Recursive Distance
buy viagra online price
buy cheap cialis
usa cialis
buy discount viagra
buy generic cialis online
buy generic viagra online
cialis vs viagra
buy viagra with discount
price viagra cyprus
buy viagra overnight
buy viagra no prescription
buy viagra now
buy viagra mesa
discount viagra
buy viagra without prescription
cialis uk price
buy discount soma
buy viagra prescription
buy discount viagra
buy viagra new york
cheap pill viagra
cialis china cheap